දමරඣ | ඉසුරු උමයංග හිදැල්ලආරච්චි
Review

දමරඣ | ඉසුරු උමයංග හිදැල්ලආරච්චි

දමරඣ කෘතිය පිළිබඳ පැවසීමේදී මා එයට වශීවූ ප්‍රථම කරුණ කිවයුතුමය. එය කෘතියේ කවරයයි. "ශිලා මත ලියැවුණු ශිෂ්ටාචාරයක් පත් ඉරුවකට නොකියූ කතාව" දමරඣ කෘතියේ නාමයට යටින් ලියවී තිබූ මේ වචන කිහිපය මේ කෘතිය කියවීමට මා දැඩි…

ග්‍රන්ථ කෙටිකතා තරඟය – 2020
News

ග්‍රන්ථ කෙටිකතා තරඟය – 2020

Grantha.lk හා Grantha Pvt Ltd ප්‍රකාශන සමාගම එකතු වෙලා කරපු 2020 - ග්‍රන්ථ කෙටිකතා තරඟයේ ප්‍රතිපල කියන්නයි මේ සූදානම. මාස 4ක් වගේ කාලයක් ගියා විනිසිරුවරුන් සියළු දෙනාටම කෙටි කතා සියල්ලම බලලා ඉවර කරන්න. තරඟයේ සොභාවය…