ග්‍රන්ථ කෙටිකතා තරඟය – 2020
News

ග්‍රන්ථ කෙටිකතා තරඟය – 2020

Grantha.lk හා Grantha Pvt Ltd ප්‍රකාශන සමාගම එකතු වෙලා කරපු 2020 - ග්‍රන්ථ කෙටිකතා තරඟයේ ප්‍රතිපල කියන්නයි මේ සූදානම. මාස 4ක් වගේ කාලයක් ගියා විනිසිරුවරුන් සියළු දෙනාටම කෙටි කතා සියල්ලම බලලා ඉවර කරන්න. තරඟයේ සොභාවය…

ලේඛකාධාර ව්‍යාපෘතිය | ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලය

2019 සහ 2020 වර්ෂයේ ප්‍රකාශිත සාහිත්‍යය කෘතීන් මිලදී ගැනීම සඳහා ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මන්ඩලය මගින් අයදුම් පත් භාර ගැනීම ආරම්භ කර ඇත.නවකතා, කෙටිකතා, අනුවර්තන, පරිවර්තන, කාව්‍යය ස්ංග්‍රහ, පර්‍යෙෂණ කෘති, ළමා කතා ආදී ඕනෑම සාහිත්‍යය…